Global Reiser

Reisevilkår

1. Bestilling:
Bestilling av reisen gjøres direkte med Global Reiser AS.

2. Avtalens inngåelse:

2.1. Avtalen mellom partene anses som inngått fra den dag depositumet er betalt. Depositumet skal senest betales 6 dager etter bestilling. Dersom depositumet ikke er betalt innen 6 dager, er arrangøren ubundet av avtalen.

2.2.
Dersom bestillingen skjer senere enn 45 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass. Kvitteringen for det innbetalte beløpet scannes og sendes på mail til post@globalreiser.no.

3. Hva avtalen inneholder:
3.1. Avtalen inneholder pakkereisen slik den fremgår av faktura/bekreftelse på bestilling, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen iflg. avtalen. Avtalen inneholder også arrangørens eventuelle individuelle betingelser som er opplysninger arrangøren har gitt i kataloger o.l. Dette gjelder punkter nevnt her, under “Reisevilkår” og ”Praktisk info“. Tilslutningsreise inngår kun i pakken hvis tilslutningsreisen er markedsført som en integrert del av pakkereisen, eller den på tydelig måte er inkludert i avtalen med kunden. Tilbud kunden måtte gjøre seg nytte av under oppholdet, anses ikke som en del av pakkereisen.

4. Spesielle forhold knyttet til avtalen: 4.1. Innreisebestemmelser
Det er visumplikt til flere av de land vi i øyeblikket tilbyr, også for barn. Passet må være gyldig i 6 mnd. fra hjemreisedato. Les mer om visum regler og evt. kontaktinformasjon under ” Praktisk info” for det aktuelle landets ambassade og telefonnr. før bestilling av reisen, slik at man vet at visum er innvilget. Dersom reisen er bestilt, og visum ikke blir innvilget, må reisen annulleres. Da er vanlige avbestillingsregler gjeldende og man er selv økonomisk ansvarlig.

4.2. Barnepris:
Prisen for barn gjelder når barnet deler rom med 2 voksne. Kun 1 barn pr. 2 voksne pr. rom. Dersom 1 voksen skal dele rom med 1 barn, må barnet betale enkeltromstillegg i tillegg til barnepris. Dette gjelder også hvis 2 barn skal dele rom alene.

4.3. Helseopplysninger:

Den reisende skal før avtalens inngåelse opplyse om helsemessige formaliteter som kan gjøre seg gjeldende under reisen og oppholdet.

4.4. Annet: 4.4.1.
Dersom 1 person reiser alene og aksepterer eller velger å være alene på utflukter, må det betales dobbel pris for utfluktene. Global Reiser AS priser er basert på min 2 personer.

4.4.2. Global Reiser AS har stillet lovpliktig garanti til: Reisegarantifondet, PB 227, Sentrum, 4001 Stavanger. Tlf: 51 84 47 27. firmapost@rgf.no www.rgf.no. Vilkårene gjelder for pakkereiser som faller inn under definisjonen i “Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1”. Dette betyr at reisen inneholder minst to av følgende elementer: transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som anses som en vesentlig del av pakken. Kombinasjonen skal være tilrettelagt på forhånd, solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere minst en overnatting. Eventuelle krav kunden har overfor arrangøren, stilles direkte til Global Reiser AS. Dette gjelder ikke krav som dekkes av Reisegarantifondet.

4.4.3. Global Reiser AS er i tillegg medlem av Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.

5. Pris og betalingsvilkår:
5.1.
Når reisen er bestilt, skal det betales depositum på Kr. 5.000,- pr. person. Det resterende beløpet skal være betalt senest 45 dager før avreisen. Dersom bestillingen foretas senere enn 45 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass. Kvittering for det innbetalte beløpet scannes og sendes på mail til post@globalreiser.no.

5.2. Den oppgitte pris for reisen omfatter alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen. Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå av prislisten og fakturaen. Vi tar forbehold om pristillegg, flyskatter, valutaendringer etter 01.09.2014.

5.3. Ved betaling med Visa/Mastercard vil det tilkomme et gebyr på 2% av betalingssummen.

6. Skatter og avgifter:
6.1.
Både flyselskapene og cruiserederiene legger til skatter og avgifter på sine priser. Disse inkluderer vi i våre priser. Dessverre kan det forekomme økninger av disse, f.eks. på grunn av økte oljepriser. En eventuell økning i disse skattene og avgiftene vil bli viderebelastet den reisende ved billettutstedelse. Vi tar forbehold om valutaendringer etter 01.09.2014.

7. Avbestilling:
7.1.
Global Reiser AS tilbyr avbestillings- og reiseforsikring gjennom Europeiske Reiseforsikring. Denne må bestilles og betales sammen med betaling av depositum for at den skal være gyldig. Ved sykdom eller andre situasjoner som gjør at reisen ikke kan gjennomføres, kontakt lege og forsikringsselskapet. Husk også å ta kontakt med Global Reiser AS for avbestilling. Utenom Global Reiser AS åpningstider, kontakt flyselskapet direkte.

7.2. Kundens rett til å avbestille før reisen har begynt:
Den reisende kan før avreise annullere reisen i følgende tilfeller:
• Kunden har rett til å avbestille pakkereisen dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen. Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt i foregående punktum, inntreffer på reiseruten og dette innebærer en reell risiko for kunden. Ved avbestilling etter første ledd har kunden krav på å få tilbakebetalt det han har betalt for pakkereisen.Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom han inngikk avtalen til tross for at han kjente eller måtte kjenne til den begivenheten som påberopes som grunnlag for avbestilling.
• Der prisforhøyelse øker turens kostnader med mer enn 10%.
• Der det inntreffer andre forhold av vesentlig betydning for turen, som f.eks. arrangøren forandrer feriested eller henviser den reisende til hotell av vesentlig dårligere kategori enn det som er bestilt. I disse tilfellene har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris, men kan ikke gjøre andre krav gjeldene.

7.3. Den reisendes rett til å avbestille reisen mot vederlag:
• Ved avbestilling mer enn 45 dager før avreise, beholder arrangøren det innbetalte depositum.
• Avbestilling mellom 44 og 21 dager før avreise beholder arrangøren 50% av reisens pris.
• Avbestilling mellom 20 dager og fram til avreisedato, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, beregner arrangøren seg hele reisens pris.

7.4 Avbestilling ved gruppebestilling.
Dersom kundens bestilling omfatter flere og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen i reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell mer pris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

8. Arrangørens rett til å avlyse turen: 8.1.
Global Reiser AS kan avlyse reisen senest 14 dager før avreise under følgende forhold:
• Det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende. Dette vil kun gjelde gruppereiser.
• Forhold arrangøren ikke som ikke kunne forutses da påmeldingen ble inngått, som f.eks. terror, krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi eller arbeidskonflikter, som gjør det vanskelig eller utilrådelig å avvikle reisen.
• Forhold på bestemmelsesstedet som gjør det utilrådelig å avvikle reisen på grunn av risiko for den reisendes liv eller helse.

8.2. Dersom en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Ut over dette kan det ikke gjøres krav, med mindre den reisende er påført tap som skyldes arrangørenes feil eller forsømmelse.

8.3. Dersom arrangøren finner det nødvendig, kan en reise avbrytes etter at den er påbegynt og/eller omlegges etter at den er påbegynt, og/eller gjennomføre returreisen tidligere enn avtalt. I så fall har den reisende krav på en tilbakebetaling av et beløp som tilsvarer antall dager den reisende ikke har hatt utbytte av.

9. Mangler:
Dersom den reisende ikke har mottatt de ytelser som inngår i reisen ifølge arrangørens program, foreligger det en mangel. Følgende regnes dog ikke som mangler: flyforsinkelser, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, tele- og strømbrudd, vannmangel og evt. tomme svømmebasseng på feriestedet og tilsvarende forhold som arrangøren ikke kunne forutse.

10. Reklamasjon:
Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han eller hun oppdager en mangel som vil gi han eller hun rettigheter etter forannevnte punkter. Oppdages mangelen etter at pakkereisen har startet, må den reisende, dersom det er mulig reklamere på stedet. Klagen må senest være i hende hos arrangøren 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

11. Annet:
Den reisende har plikt til å oppgi fullstendig navn på alle reisende ved tidspunktet for bestillingen samt fødselsdato i de tilfeller det er påkrevet (for eksempel for barn). Reisedokumentene skal sendes pr. vanlig post 10 dager før reisenes finner sted og skal sjekkes nøye. Evt. avvikelser må rapporteres umiddelbart. Aldersgrense for bestilling er 18 år. Barn under 18 år kan ikke bestille reiser eller foreta reiser på egen hånd uten foresattes skriftlige samtykke. Global Reiser AS er ikke pålagt ansvar for evt. forfalskninger i slike saker. Voksne som bestiller for andre barn er ansvarlige for at foresattes samtykke foreligger.